Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever(s) en WP Champ, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder schriftelijk verstaan we ook alle communicatie per e-mail.

 1. Offertes
  1.1 Onder offerte verstaan we een schriftelijk prijsopgave.
  1.2 Indien op verzoek van opdrachtgever afgeweken wordt van hetgeen eerder overeengekomen dan kan WP Champ ofwel een (aangepaste) offerte maken voor de extra werkzaamheden en/of de extra benodigde tijd doorfactureren aan de opdrachtgever.
  1.3 WP Champ zal indien het zoveel extra werk betreft (uren met zich meebrengt) dat een extra offerte nodige is deze extra werkzaamheden pas uitvoeren na een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
  1.4 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
 2. Onderhoud abonnementen en aanpassingen
  2.1 De opdrachtgever is zelf na eenmalige opdrachten verantwoordelijk voor het uitvoeren van updates, toekomstige problemen oplossen en het onderhouden van de extra functionaliteiten, behalve als er ook een onderhoudsabonnement afgenomen wordt bij WP Champ.
  2.2 Indien opdrachtgever een onderhoudsabonnement afneemt zal WP Champ WordPress, alle plugins en alle thema’s 1 x per maand, of 1x per week updaten op de in het contract vermelde website(s).
  2.3 WP Champ controleert na het updaten de werking van de website(s).
  2.4 Het oplossen van eventuele problemen na een update valt niet binnen het onderhoudsabonnement, maar hiervoor zullen wel de inclusief uren als eerste aangesproken worden. Mochten we voorzien dat het probleem niet binnen de inbegrepen uren opgelost kan worden dan zullen we een backup terugplaatsen zodat de website weer naar behoren werkt en eerst contact opnemen en eventueel een extra offerte maken voor het oplossen van de ontstane problemen.
  2.5 Hoewel een up-to-date website de beste manier is om virussen, malware en hackers buiten de deur te houden kan er geen garantie worden gegeven dat dit niet voorkomt. Het herstellen van een hack valt dan ook niet binnen het onderhoudsabonnement, maar zullen we eveneens proberen binnen de extra inbegrepen uren op te lossen of een offerte maken.
  2.6 Alle aanpassingen aan (de inhoud van) de website valt niet binnen het onderhoudsabonnement, maar wel binnen de extra inbegrepen uren. Wanneer de tijd binnen het onderhoud aanwezige extra uren besteed is nemen we contact op en bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra uren in te kopen.
  2.7 Onderhoud abonnementen worden  vooraf per jaar gefactureerd en steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.
  2.8 Indien opdrachtgever het onderhoud abonnement wil beëindigen dient opdrachtgever dit uiterlijk 30 dagen voor de op de factuur vermelde einddatum schriftelijk kenbaar te maken aan WP Champ.
 3. Licenties
  3.1 Alle licenties dienen zelf aangekocht en verlengd te worden, met uitzondering van de door WP Champ geïnstalleerde plugins en thema’s indien er ook een onderhoud abonnementen afgenomen wordt. Wanneer WP Champ niet over een actieve licentie beschikt zal de opdrachtgever hier op voorhand over geïnformeerd worden.
  3.2 De door WP Champ gemaakte en geïnstalleerde thema’s, plugins, code, aanpassingen en andere uitgevoerde werkzaamheden mogen uitsluitend gebruikt worden op de in het contract of op de factuur vermelde website(s), en dit op voorwaarde dat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan.
 4. Aanpassingen van bestaande website(s)
  4.1 Uren schattingen zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. We doen ons best een zo goed mogelijke inschatting te maken.
  4.2 Indien WP Champ tijdens de uitvoering merkt dat het vooraf overeengekomen budget overschreden zal worden dan zal deze altijd eerst contact opnemen met de opdrachtgever en eventueel een aangepaste offerte sturen, de werkzaamheden worden dan pas hervat na een schriftelijke akkoord van de opdrachtgever met betrekking tot de bijkomende kosten.
  4.3 WP Champ zal zorgen voor een volledige backup van de website (bestanden en database) voordat WP Champ start met de werkzaamheden.
  4.4 Opdrachtgever dient alle benodigde login gegevens aan te leveren aan WP Champ.
  4.5 WP Champ garandeert een juiste werking bij oplevering, maar er kan niet gegarandeerd worden dat (onderdelen van) websites (waaronder WordPress thema’s, plugins of door WP Champ geschreven code) ook in de toekomst correct blijft werken.
  4.6 Pre-Paid uren (strippenkaarten) kunnen niet terugbetaald worden.
 5. Inhoud en feedback
  5.1 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud op de website. Hiermee worden onder andere alle teksten, foto’s, video’s, audiobestanden en andere bestanden of documenten bedoeld welke auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn.
  5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever zelf inhoud aanlevert dient dit te gebeuren binnen 30 dagen nadat WP Champ dit verzocht heeft. Indien WP Champ de verzochte inhoud niet tijdig ontvangen heeft zal de opdracht als afgerond en geaccepteerd beschouwd worden en dient het overeengekomen totaalbedrag binnen 14 dagen van de factuurdatum voldaan te zijn.
  5.3 Indien is overeengekomen dat WP Champ bepaalde afbeeldingen of ander beeldmateriaal zoekt en plaatst garandeert WP Champ dat dit beeldmateriaal vrij is van auteursrechten of dat de juiste rechten betaald zijn. Veelal maken we gebruik van rechtenvrij beeldmateriaal.
  5.4 De opdrachtgever dient binnen 30 dagen nadat WP Champ een opdracht voltooid heeft feedback te geven op de gedane werkzaamheden. Indien WP Champ niet binnen 30 dagen feedback ontvangen heeft zullen de verrichtte werkzaamheden als geaccepteerd beschouwd worden en dient het overeengekomen totaalbedrag binnen 14 dagen van de factuurdatum voldaan te zijn.
  5.5 Indien opdrachtgever eerder aangeleverde inhoud na plaatsing aangepast wil hebben zal de daarvoor de benodigde extra tijd worden berekend tegen een tarief van € 60,00 inclusief BTW per uur. Dit geldt ook voor het aanpassen van andere elementen die reeds goedgekeurd waren, zoals kleuren, layout enzovoort.
 6. Betaling
  6.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.
  6.2 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.
  6.3 Bij vooruitbetaling start WP Champ de werkzaamheden pas wanneer het overeengekomen bedrag voldaan is.
  6.4 Bij een offerte voor een volledige website of grote werkzaamheden zal een aanbetaal factuur aangemaakt worden ten hoogte van 50% van de geoffreerde prijs. WP Champ start de werkzaamheden pas nadat deze aanbetaal factuur is voldaan.
  6.5 Indien de betalingstermijn overschreden wordt kan WP Champ herinneringskosten in rekening brengen.
  6.6 Indien de betalingstermijn met meer dan 60 dagen overschreden wordt is WP Champ gerechtigd het werk terug te vorderen, / ongedaan te maken, of de dienstverlening te staken (in het geval van onderhoud) totdat het overeengekomen bedrag voldaan is. WP Champ is in die gevallen ook niet aansprakelijk voor problemen welke hierdoor ontstaan.
 7. Juridisch en klachten
  7.1 Opdrachtgever en WP Champ verplichten zich te houden aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving.
  7.2 Opdrachtgever en WP Champ verklaren geen gebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd werk zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden en of te beschikken over de nodige licenties.
  7.3 WP Champ zal verplichtingen uit de overeenkomst naar beste kunnen en met de grootst mogelijke zorg uitvoeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van werkzaamheden.
  7.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met deze klachten schriftelijk aan WP Champ kenbaar te worden gemaakt. WP Champ zal vervolgens proberen om, in overleg met opdrachtgever, tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen.

Versie: 2021
Datum van laatste aanpassing: 28-02-2021